EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ / КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ

Публикуването на годишните финансови отчети е важно събитие за всеки бизнес, тъй като с тях настъпва моментът на равносметка. ГФО е особено ключов за акционерните дружества и не само, защото по него инвеститорите преценяват смисъла на вложеното в съответното начинание. Пътят до крайния резултат обаче е дълъг и изисква много ресурси. Ние разполагаме със знанията и опита, за да отразим коректно състоянието на бизнеса и да Ви покажем силните и слабите му страни.


Задължение на всяко дружество е да публикува официално в Търговския регистър своя годишен финансов отчет в срок до 30 септември всяка година. Нашият екип ще окаже пълно съдействие в подготовката на необходимите документи и подаването им в системата на Търговския регистър.


В случай, че дружеството не е извършвало дейност през съответната година, то има задължението да обяви това обстоятелство пред Търговския регистър чрез подаване на декларация без дейност като подаването на тази декларация се извършва в срок до 30 юни.


Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more