EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Регистрация по ДДС и OSS режим

vat registration of foreign companies

Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим

Промени след 01.07.2021 година

След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.
Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и фирмите, които не са регистрирани по ДДС.


След 01.07.2021 година дружествата, които продават стоки на физически лица от Европейския съюз при достигане на оборот от 10 000 евро в рамките на една календарна година ще имат две възможности:


Едната възможност е да се регистрират по ДДС във всяка една отделна държава, в която имат продажби.

Нашият екип не препоръчва този вариант, защото той е изключително скъп и затрудняващ бизнеса.
Втората възможност е регистрация по специален режим, който е известен като режим „One Stop Shop (OSS)”. Регистрацията по този режим по принцип е по избор, но ако лицето избере да не се регистрира, то следва да се насочи първия вариант.

Какво е характерно при режима „OSS”?

Ако все пак лицето избере да се регистрира по режима „ОSS” то ще следва да начислява ДДС по ставката валидна за съответната държава в която продава. Например за Германия ще начислява 19% ДДС, за Гърция ще начислява 24% ДДС и т.н.

Облекчението, което предоставя този режим е, че администрирането на данъчните задължения ще се извършва пред българския НАП, а не пред чуждестранния. Това означава, че дружеството ще следва да подава ДДС декларация за тези продажби пред българския НАП и съответно ще заплаща данъчното си задължение отново на българския НАП, независимо, че не прилага българската данъчна ставка от 20%.

Относно декларациите

Декларацията по ДДС както и заплащането на данъчното задължение ще се извършва на тримесечие. Във самата декларация по ДДС ще се посочват обобщено продажбите към всяка една държава и ще се посочва дължимия данък спрямо данъчната ставка, приложима за всяка конкретна държава.

Важно е да се отбележи, че лицата могат да се регистрират по режима OSS. Съответно да прилагат чуждестранните данъчни ставки дори преди да са достигнали въпросния оборот от 10 000 евро. Това би имало смисъл ако лицето продава стоки в държава, където ДДС-то е по-ниско от това в България.

Другото важно нещо

Трябва да обърнем внимание. Прагът от 10 000 лева е приложим само при условие, че стоките се транспортират от България към държава членка от ЕС. Това означава, че ако например лицето закупува стока от Германия, която изпраща за продажба към физически лица в Италия. То следва или веднага да подаде заявление за регистрация по режима OSS или да се регистрира по ДДС в Германия.

Още една важна особеност, на която искаме да обърнем внимание. Регистрация по режима OSS подлежат дори лицата, които вече са регистрирани по ДДС на някое от останалите основания. Задължителна регистрация, регистрация по избор и т.н. Ако обаче дадено лице е нерегистрирано по ДДС и реши да се регистрира по режима OSS, то не е длъжно да се регистрира и на някое от общите основания.

Приложение на режима „OSS” при продажбата на услуги

Режимът „OSS” е приложим и в случаите, когато се предоставят услуги към физически лица от чужбина. Той може да се прилага по отношение на всички услуги, чието място на изпълнение е на територията на друга държава членка от ЕС. Такива услуги например за отдаване под наем на имот, който се намира в чужбина, услуги по строителство и други.

Трябва да обърнем внимание е, че прагът от 10 000 евро се прилага само по отношение доставката на далекосъобщителни услуги. Също за услуги за радио и телевизионно излъчване и на услуги, доставяни по електронен път.

Какво представлява режимът IOSS?

Import One Stop Shop е друг вид режим, който също влезе в сила от 01.07.2021 година. Той се прилага за лицата, които продават стоки на физически лица в ЕС. Но тези стоки са до 150 евро и са внасяни от трети страни.

Режимът също е избирателен и облекчаващ административната тежест върху дружествата. Неговата същност е свързана с това, че при внос на стока от трета страна дружеството вече няма да е задължено да заплаща ДДС на митницата, за да освободи стоката. То ще е задължено да заплати ДДС едва когато стоката бъде продадена и ДДС-то бъде събрано от крайния клиент.


За да може да се приложи този режим необходимо да са налице няколко важни условия:
  • Стоката трябва да бъде до 150 евро и да бъде внасяна от трета страна.
  • Стоката трябва да бъде предназначена за конкретен клиент, който е известен към момента на освобождаване на стоката от митницата. Тоест, ако дружеството просто закупува стоки с идеята тепърва да им търси купувачи и да ги продава, то режимът не е приложим.

Дружеството следва да има валиден IOSS номер. Такъв номер се издава след регистрация по режима от НАП и този номер следва да се предостави на митническите власти.

Ако можем да ви бъдем полезни с още нещо, не се колебайте да се свържете с нас тук

Последни новини

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] Вижте повече
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] Вижте повече
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] Вижте повече