EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на физическите лица във връзка със защитата на личните данни:

Информация за компанията, обработваща вашите данни:

Име: И End EM Accounting Group Ltd.

ЕИК/БУЛСТАТ: 206399775

Седалище иадрес на управление: София, 1000, 21 Lavelle str., етаж 1, ап.2

Адрес за кореспонденция: София, 1000, 21 ул. Лавел, етаж 1, ап.2

Телефон: 00359879063336

Имейл: info@emgroup.bg

Website: https://www.emgroup.bg/

Информация за компетентния надзорен орган за защита на данните

Име: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, жк. „Проф. Цветан Лазаров 2

Адрес за кореспонденция: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2

Тел. 02 915 3 518

Уебсайт: www.cpdp.bg

„Е и М Акаунтинг Груп“ ООД (наричано по-долу Дружеството) извършва дейността си в съответствие с Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Тази информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на вашите лични данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основания за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на https://www.emgroup.bg/ и сключването на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR),и по-специално на следните основания:

 • Изрично съгласие, получено от Вас като клиент;
 • Изрично съгласие, получено от Вас като клиент;
 • Спазване на правно задължение, което се прилага за Компанията;
 • За целите на законните интереси на Дружеството или на трета страна;

Цели и принципи за събиране, обработка и съхранение на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и сключването на договор с Дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на акаунт и предоставяне на пълна функционалност при използването на нашите услуги;
 • сключване и изпълнение на договор от разстояние;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • осигуряване изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на бюлетин по ваше желание;

(2) Ние спазваме следните принципи, когато обработваме вашите лични данни:

 • законност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничаване на целите на обработката;
 • отчетност с целите на обработката и минимизиране на събраните данни;
 • accuracy and timeliness of the data;
 • ограничаване на съхранението с цел постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и осигуряване на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработката и съхранението на лични данни Дружеството може да обработва и съхранява личните данни, за да защити следните свои законни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Националната агенция за приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашата компания

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Попълване на онлайн форма за поръчка на услуга или регистрация на потребител в сайта и сключване на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е получаване на минимално необходимите лични данни за извършване на съответната услуга и предоставяне на контактни данни . Регистрацията, създаването на акаунт и попълването на онлайн заявка не са задължителна стъпка в предоставянето на услугата и тя е достъпна взначителна степен и без създаване на акаунт. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Попълване на онлайн форма за поръчка на услуга или регистрация на потребител в сайта и сключване на договор за покупка от разстояние “ е допустимо и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данни в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговотоадминистриране.
 • Изпращане на бюлетин – целта на тази операция е да администрира процеса на изпращане на бюлетини до клиенти, които са заявили, че желаят даполучават.
 • Упражняване на право на отказ или рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса на упражняване на право на отказ или рекламация от клиента.

(2) Дружеството обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Вашите индивидуализиращи данни (имейл, име и др.)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на контакт с потребителя и изпращане на информация до него, 2) предоставяне на избрана от клиента услуга, както и 3) изпращане на бюлетин.
  • Основание за обработка на Вашите лични данни – С приемането на общите условия и регистрацията на сайта или попълването на онлайн формуляр за предоставяне на услуга или при сключването на писмен договор между Дружеството възниква договорно отношение</ strong> и Вие, на които обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал.1, б. (б) GDPR. Ал. 1, б. (a) GDPR.
 • Данни за доставка (имена, телефон, адрес и др.)
  • Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на Дружеството по договор за предоставяне на услуга.
  • Основание за обработка на Вашите лични данни – С приемането на общите условия и попълването на формата за предоставяне на услуга или при сключване на писмен договор, между Дружеството и Вас възниква договорно отношение, по което обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал.1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставени от Вас – Ако желаете да попълните сметката си, можете да попълните име, фамилия, телефон.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на потребителска информация в техния потребителски акаунт.
  • Основания за обработка на данните: Вие сте дали изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани за една или повече конкретни цели – 6, ал.1, б. (a) от GDPR в момента на регистрация в сайта или попълване на онлайн формуляр за заявка.

(3) Компанията не събира и не обработва лични данни, които се отнасят до следното:

 • расов или етнически произход;
 • политически, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюзи;
 • генетични и биометрични данни, здравни данни или данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

(5)  Компанията не извършва автоматизирано вземане на решения за данни.

Изкуство. 4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставяните от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица – търговски партньори, лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключване и изпълнение на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме само трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействието: Като се има предвид малкият брой физически лица, чиито данни се обработват, и предвид ограничения обем лични данни, които се събират, оценка на въздействието не е необходима за тази операция.

(2)  Личните данни се събират от Дружеството от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(3)  Компанията не извършва автоматизирано вземане на решения за данни.

Чл. 5. Дружеството може да използва така наречените бисквитки с цел осигуряване на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското изживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с които Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт . Можете да контролирате и/или изтриете бисквитките по всяко време чрез настройките на браузъра, който използвате. Бисквитките не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и потребителите на уебсайта.

Срок на годност на вашите лични данни

Чл. 6. (1) Дружеството съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на Вашия акаунт вуебсайта.

(2)  Дружеството обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация на нашия уебсайт, до приключване на поръчката, освен ако не сте дали изричното си съгласие при извършване на поръчката за обработка вашите данни за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчително съдържание за вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

(3)  Дружеството съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с отправени онлайн заявки, за период от 5 години с цел защита на правните интереси на Дружеството при правни или административни спорове с потребителите на уебсайта .

(4)  Дружеството Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с цел изпълнение на законово задължение или с оглед на законните интереси на Дружеството или по друг начин.

(5)  Дружеството съхранява личните данни, които трябва да пази съгласно приложимото законодателство за съответния период от време, който може да надвишава продължителността на Вашия профил в сайта или до приключване на поръчката.

Чл. 7. Дружеството съхранява личните данни на законните представители на своите търговски партньори за срока на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Дружеството, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор. договор.

Прехвърляне на вашите лични данни за обработка

Чл. 8. (1) Дружеството може по свое усмотрение да прехвърли част или всички ваши лични данни на обработващи за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Дружеството ще Ви уведоми в случай на намерение да прехвърли част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на вашите лични данни

Оттегляне на съгласието за обработка на Вашите лични данни

Чл. 9. (1)Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани за маркетингови цели и получаване на бюлетин, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формуляра за оттегляне на съгласие в Приложение 1 или чрез заявка в свободен текст и изпращане до нас по имейл.

(2)  След като получим вашата заявка, ще ви изпратим имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и реклами, писмо с подробни инструкции за вашата проверка като получател на бюлетини и предмет на лични данни, за които е поискано оттегляне на съгласието.

(3)  Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на лични данни, което Дружеството е извършвало до момента.

Право на достъп

Чл. 10. (1)Имате право да поискате и получите от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

(2)  Имате право на достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, свързана със събирането, обработването и съхранението на вашите лични данни.

(3)  След като получим вашата заявка, ще ви изпратим имейла, който сте използвали за регистрация или правене на поръчки на нашия уебсайт, с подробни инструкции за вашата проверка като субект на данни, до който е поискан достъп.

(4)  След извършване на проверката по ал.3 Дружеството Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, отнасящи се до Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5)  Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Дружеството си запазва правото да наложи административна такса в случай на повтарящи се или прекомерни заявки.

Право на корекция или допълване

чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас.

(2)  Можете да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с вас, директно през вашия акаунт в уебсайта или като поискате от Компанията по имейл, като използвате формуляра в Приложение 4 или чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

чл. 12. (1) Вие имате право да поискате от Дружеството изтриване на някои или всички лични данни, свързани с Вас, а Дружеството има задължението да ги изтрие без неоправдано забавяне, когато има някои от следните основания:

 • личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 • Вие оттегляте своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразявате срещу обработването на лични данни, свързани с Вас, включително за целите на директния маркетинг, и няма легитимни основания за обработването, които да преобладават;
 • личните данни са били обработвани неправомерно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по законодателството на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Компанията;
 • личните данни са събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество.

(2)  Дружеството не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • упражняването на правото на свобода на изразяване и информация;
 • за спазване на правно задължение, изискващо обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата-членка, приложимо към Дружеството, или за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или статистически цели;
 • установяването, упражняването или защитата на правни искове.

(3)  За да упражните правото си да бъдете забравени, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на Вашите лични данни, които Дружеството обработва, като попълните формуляра в Приложение 2 или чрез безплатен текстово искане, след което Дружеството ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или правене на поръчки на уебсайта, писмо с подробни инструкции за вашата верификация като потребител на сайта и субект на личните данни, искане за изтриване.

(4)  След като проверим самоличността на лицето, което прави заявката, и лицето, за което се отнасят данните, в съответствие с инструкциите, изпратени до вас, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за вас в съответствие с ал. 3.

(5)  Ако има поръчка, която сте направили и която е в процес на обработка, най-ранният момент, когато можете да поискате да бъдете „забравени“, е когато поръчката бъде успешно завършена.

Право на ограничение

чл. 13. Вие имате право да изискате от Компанията да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

 • оспори точността на личните данни за период, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само да ограничите използването им;
 • Дружеството не се нуждае повече от лични данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Компанията имат предимство пред вашите интереси.

(2)  След като получим вашата заявка, ще ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или правене на поръчки на уебсайта, писмо с подробни инструкции за вашата проверка като потребител на уебсайта и данни субект, за който е направено искане за ограничаване на обработката.

(3)  След извършване на проверката съгласно параграф 2, Компанията ще спре да обработва вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили на уебсайта, ако има такива.

Право на преносимост

чл. 14. (1)Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнение на договора с Дружеството, или ако Вашите данни се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Компанията да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърли на друг Администратор;
 • да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2)  Можете да упражните правото на преносимост, като ни изпратите по имейл попълнен формуляр съгласно Приложение 3 или заявка в свободен текст, след което Компанията ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или правене на поръчки на уебсайта писмо с подробни инструкции за Вашата проверка като потребител на уебсайта и субект на личните данни, искане за преносимост.

(3)  След извършване на проверката по ал.2 Дружеството изпраща на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас в XML формат.

Право на получаване на информация

чл. 15. Можете да поискате от Дружеството да ви информираза всички получатели, на които са били разкрити лични данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.

Право на възражение

чл. 16. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права в случай на нарушение на сигурността на личните ви данни

чл. 17. (1)Ако Дружеството установи нарушение на сигурността на Вашите лични данни, което може да представлява висок риск за Вашите права и свободи, то Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерки, които са взети или ще бъдат предприети.

(2)  Компанията не е длъжна да ви уведоми, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от пробива в сигурността;
 • впоследствие е предприел мерки, за да гарантира, че нарушението не води до висок риск за Вашите права;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят вашите лични данни

чл. 18. (1) За целите на обработването на личните Ви данни и предоставянето на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси Дружеството може да предостави данните на следните обработващи лични данни:

Обработващ Цел на обработката на лични данни

Радослав Казан Сервизно осигуряване

(2)  Обработващите спазват всички изисквания за законност и сигурност за обработката и съхранението на вашите лични данни.

чл. 19. Дружеството не прехвърля вашите данни в трети държави.

чл. 20. В случай на нарушаване на Вашите права по горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Име: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Адрес за кореспонденция: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Тел. 02 915 3 518

Уебсайт: www.cpdp.bg

чл. 21. Можете да упражните всичките си права относно защитата на личните Ви данни чрез формите, приложени към тази информация. Разбира се, тези формуляри не са задължителни и можете да правите заявките си във всеки формуляр, който съдържа изявление за това и ви идентифициракато притежател на данните.

чл. 22. Ако съгласието се отнася до трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфер на данните към трети държави при липса на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Приложение № 1

Формуляр за оттегляне на съгласие за целите на обработването

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, който сте използвали на уебсайта*: …………………….

Обратна връзка (имейл)*: ……………………………..

До

Име: …………………….

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление: …………………….

Адрес за кореспонденция: …………………….

Телефон: …………………….

Имейл: …………………….

Уебсайт: …………………….

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на бюлетин, реклами или други маркетингови материали и съм запознат с условията за оттегляне на съгласието съгласно Задължителната информация за правата на физическите лица със защита на личните данни на уебсайта.

В случай на нарушаване на правата Ви по горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Име: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Адрес за кореспонденция: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Тел. 02 915 3 518

Уебсайт: www.cpdp.bg

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки на нашия уебсайт*: …………………….

Обратна връзка (имейл)*: ……………………………..

До

Име: …………………….

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление: …………………….

Адрес за кореспонденция: …………………….

Телефон: …………………….

Имейл: …………………….

Уебсайт: …………………….

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Декларирам, че знам, че някои или всички мои лични данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви по горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Име: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Адрес за кореспонденция: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Тел. 02 915 3 518

Уебсайт: www.cpdp.bg

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки на нашия уебсайт*: …………………….

Обратна връзка (имейл)*: ……………………………..

До

Име: …………………….

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление: …………………….

Адрес за кореспонденция: …………………….

Телефон: …………………….

Имейл: …………………….

Уебсайт: …………………….

Моля всички лични данни, свързани с мен, които се събират, обработват и съхраняват във вашите бази данни, да бъдат изпращани в XML формат на:

електронна поща: …………………….

Администратор – получаване на данните: …………………….

Име: …………………….

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КН): …………………….

Имейл: …………………….

В случай на нарушаване на правата Ви по горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Име: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Адрес за кореспонденция: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Тел. 02 915 3 518

Уебсайт: www.cpdp.bg

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки на нашия уебсайт*: …………………….

Обратна връзка (имейл)*: ……………………………..

До

Име: …………………….

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление: …………………….

Адрес за кореспонденция: …………………….

Телефон: …………………….

Имейл: …………………….

Уебсайт: …………………….

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети страни, които са свързани с мен, да бъдат коригирани, както следва:

Данни за коригиране:

…………………………………………..

Моля, коригирайте ги, както следва:

…………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви по горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Име: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Адрес за кореспонденция: бул. София 1592. „Проф. д-р (Икон. ул. „Цветан Лазаров“ 2

Тел. 02 915 3 518

Уебсайт: www.cpdp.bg

Последни новини

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] Вижте повече
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] Вижте повече
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] Вижте повече