EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.

KPMG tax

Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS)

Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци

Данъчна ставка за данък върху разходите

Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна

В този брой на Данъчни новини обобщаваме промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), обнародвани в брой 14 на ДВ от 18 февруари 2022 г., брой 17 от 1 март 2022 г., както и съответните разпоредби на Закона за държавния бюджет 2022 г., публикуван в брой 18 на Държавен вестник от 4 март 2022 г.

Данъчно третиране

На договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато се прилагат международни счетоводни стандарти (МСС)

  • Промените в ЗКПО целят уеднаквяване на данъчното третиране на договорите за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативен лизинг по МСС, независимо от прилаганите от лизингополучателя счетоводни стандарти.
  • По този начин активи с право на ползване във връзка с договори за обратен лизинг, класифицирани като оперативен лизинг съгласно IAS, не се признават като данъчни амортизируеми активи и счетоводното отчитане на приходите, разходите, печалбите и загубите съгласно IAS към лизингополучателите във връзка с такива договори не се признава за данъчни цели. Вместо това се признават приходи, разходи, печалби и загуби, определени съгласно правилата на СС 17 Лизинг по отношение на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативен лизинг.

Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци

Две от промените се отнасят до транспонирането

Също и коригирането на несъответствие в ЗКПО с Директива (ЕС) 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практики за избягване на данъци в данъчното законодателство (ATAD II).

  • Първата промяна, която влиза в сила от 1 януари 2022 г., касае приравняването към юридически лица за целите на ЗКПО на определени хибридни лица, учредени или установени в страната, които досега са били извън обхвата на данъчно задължените лица.
  • Условията за такова сближаване са: а) едно или повече свързани чуждестранни предприятия обикновено притежават, пряко или косвено, 50 % или повече от правата на глас, акционерния капитал или правото да споделят дела от печалбите на хибридното предприятие и (б ) юрисдикциите, в които се намират тези чуждестранни образувания, за да се третира хибридното образувание като данъчно задължено лице в Република България.
  • Горното правило не се прилага за колективна инвестиционна схема, която е инвестиционен фонд или схема, която отговаря на условията да има няколко собственици едновременно, да притежава диверсифициран портфейл от ценни книжа и да бъде обект на разпоредби за защита на инвеститорите.
  • Втората поправка отменя разпоредбата на ЗКПО, която освобождава от режима контролираните чуждестранни дружества като местни данъчно задължени лица, които се облагат с алтернативни данъци по част пета от ЗКПО. Също и контролираните чуждестранни дружества, които подлежат на алтернативни на корпоративните форми на данъчно облагане. Данък в тяхната юрисдикция на установяване/заведение.

Данъчна ставка на данъка върху разходите

В сила от 1 януари 2022 г. данъчната ставка върху разходите в натура. Свързани с личното използване на активи със смесено предназначение, се намалява от 10 % на 3 %.

Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна

С оглед приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. през март тази година. Също и с преходно правило в сила от 1 януари 2022 г., възможността за ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО да могат да предоставят на всеки служител данъчна основа през следващия месец от 2022 г. Без данък върху разходите. Това е когато общият размер на предоставените ваучери за храна през съответния месец е до законоустановената необлагаема сума. За всеки от месеците, за които се отнасят предоставените ваучери за всеки служител.

С преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г. Се въвеждат следните допълнителни промени в сила от 1 Й.

  • прилагането на ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО, включително издадените до 4 март 2022 г. Като с тях ще може да се заплаща и битовата електрическа енергия и януари 2022 г.: Топлинна енергия, природен газ и вода. Както и дейности, извършвани от културни организации по закрилата и Закона за развитие на културата и показване на филми по Закона за филмовата индустрия.
  • Необлагаемата сума на ваучерите за храна от 80 лв. се увеличава с еднократна такса върху социалните разходи в натура. Те са по 200 лв. месечно на работник или служител за 2022 г. Това е когато се предоставя по реда на ЗКПО.
  • Начинът за определяне на данъчната основа на данъка върху ваучерите за храна в натура за 2022 г. е фино намалена. Тя е сумата от (а) надценката на ваучерите за храна над 200 лв. От които: сумата на вече предоставените ваучери за храна. За всеки от месеците, за които се отнасят за всеки служител. И (б) пълния размер на начислените разходи за календарния месец, когато са налице условията за освобождаване по чл. 209 от ЗКПО.

Ако можем да ви бъдем полезни с още нещо, не се колебайте да се свържете с нас тук

Последни новини

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] Вижте повече
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] Вижте повече
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] Вижте повече