EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник

tax legislation

Данъчно законодателство – ДДС

За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%.

Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство.

Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство.

Продължителност на първото данъчно законодателство

Първият данъчен период /от датата на регистрация по ДДС до края на месеца/ ще включва и датата на самата регистрация по ДДС. Досега оставаше неясно дали този ден се включва изцяло или частично в първия данъчен период.

Премахване на регистрацията по ДДС при ликвидация на клонове на чуждестранни компании.

Нововъведеното правило гласи, че при ликвидация и заличаване на клон на чуждестранно дружество от българския търговски регистър се извършва задължително заличаване от регистрация по ДДС. То ще бъде извършено от органите по приходите. Преди промяната за по-голяма сигурност данъкоплатците подадоха изрично заявление при заличаване на регистрация на клонове по ДДС.

Извършване на корекции по фактури и протоколи

 • корекции на фактури

Въвеждате изрична опция за анулиране на фактури, където е приложена грешна ставка на ДДС. Също така, ако е влязло в сила известие за корекция на данък.

Например: ако на клиента е отказано правото на приспадане на данъчен кредит /за неправомерно начислен ДДС/ с влязло в сила известие за корекция на данъка, доставчикът има право да се позове на нововъведеното правило и да коригира неправилно издадената фактура.

Такава корекция трябва да се извърши съгласно действащите правила за анулиране на грешно издадени фактури /имате анулационен протокол, който съдържа подписите на продавача и клиента/.

Преди промяната не беше ясно дали фактурите могат да бъдат коригирани в случай на ефективно известие за данъчна корекция. Сега законът е ясен, че е възможно да се направи такава корекция.

 • корекции на протоколи за обратно начисляване на ДДС.

Има изрична възможност за коригиране на протоколите за обратно начисляване, когато известие за корекция на данък влезе в сила.

По същия начин, както беше цитирано по-горе в буква а), съгласно закона, в такива случаи трябва да се прилага съществуващата процедура за анулиране на протоколи.

На ваучери за храна

Досега стоките и услугите, закупени чрез ваучери за храна, се облагаха с ДДС в момента на закупуване на касата в магазина или ресторанта. След промяната в закона е необходимо да се анализира дали ваучерите за храна се класифицират като „ваучери за конкретна цел“ или са „ваучери за много предназначение“.

Тази класификация беше въведена в закона през 2019 г.

Ако мястото на изпълнение на доставката на стоките или услугите е известно предварително (например в България) и предварително е известна ставката на ДДС (например 20%) – ваучерите за храна следва да се считат за ваучери за конкретна предназначение, които се облагат в момента на продажбата на ваучера (напр. от издателя към работодателя).

Трябва да се отбележи, че независимо от горното, като се има предвид, че в момента ваучерите за храна могат да се използват и за заплащане на бебешка храна или ресторантьорски услуги с 9% ДДС, ваучерите за храна не могат да бъдат класифицирани като ваучери за конкретна цел за 2022 г. Ето защо ваучерите за храна през 2022 г. се класифицират като многоцелеви ваучери, за които се запазва съществуващата практика за облагане на стоките и услугите на касата на магазина или ресторанта.

След 1 януари 2023 г. са възможни и промени в третирането на ваучерите за храна по ДДС. Това ще зависи от това дали ще отпаднат намалените ставки на ДДС за ресторантьорските услуги и детските храни.

Що се отнася до търговията със стоки с клиенти и доставчици в Северна Ирландия, се въвеждат строги правила.

Ако доставчикът или клиентът притежава ДДС номер, който започва с XI, всички транзакции със стоки. Такива, които изпратени до или пристигащи от Северна Ирландия, ще се считат за доставки в рамките на ЕС.

Данъкоплатците в Северна Ирландия с ДДС номер, започващ с XI, имат право да действат като посредници в тристранни операции. Това е изрично посочено в данъчното законодателство.

Доставки и внос с нулева ставка на ДДС

Ето новите правила за прилагане на нулева ставка на ДДС за стоки или услуги, насочени към:

 • въоръжените сили на НАТО,
 • въоръжените сили на ЕС,
 • противодействие на COVID-19 /поръчано от ЕС/органи на ЕС/

Преди въвеждането на новите правила действаха подобни, разликите идваха от по-специфичните предпоставки за прилагане на нулевата ставка.

 • Данъкоплатец може да се дерегистрира по ДДС в България. При условие че доставките, извършени от данъкоплатеца в България, са обхванати от новите режими за едно гише (OSS). Също и ако доставчикът е регистриран за OSS в друга държава членка;
 • Дистанционни продажби, които не са отчетени в режим OSS, се отчитат по фактура /и клиентът е физическо лице/;
 • Има други актуализации на правилата за електронна търговия, които имат за цел да изяснят и покажат точно съществуващите правила.

Корпоративно облагане

2.1. Разширено определение за това какво е данъчно задължено лице по ЗКПО

Дефиницията за данъчно задължено лице по ЗКПО е разширена и включва някои хибридни /„прозрачни“/ субекти. ATAD II Директива на ЕС.

За какви условия се отнася това:

 • Един или повече свързани чуждестранни партньори притежават /пряко или непряко/ поне 50% от правата на глас /акционерния капитал/ правото на дял от печалбата на хибридното дружество и
 • Ако тези чуждестранни партньори се намират в юрисдикции, които считат хибридното дружество за данъчно задължено лице в България.
 • Правилата не се прилагат за колективни инвестиционни схеми по смисъла на закона. Не се очаква видим ефект от тази промяна за България.

Уточняване на правила за данъчно третиране на договори за продажба с обратен /оперативен/ лизинг на продавачи /лизингополучатели/. Такива, които прилагат международните счетоводни стандарти /“МСС“/

За контролираните чуждестранни компании правилата ще се прилагат и за компаниите, които подлежат на алтернативни видове данъци.

Ако можем да ви бъдем полезни с още нещо, не се колебайте да се свържете с нас тук

Последни новини

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] Вижте повече
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] Вижте повече
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] Вижте повече